ΧΟΙΡΙΝΑ

003+ - Πλήρης Ζωοτροφή Χοιρομητέρων & Κάπρων 
             (Μορφή: Αλεύρι-Πέλλετ)


004+ - Πλήρης Ζωοτροφή Ανάπτυξης Χοιριδίων
             
(Μορφή: Αλεύρι-Πέλλετ)

005+ -  Πλήρης Ζωοτροφή Πάχυνσης Χοίρων
             (Μορφή: Αλεύρι)


321  - Πλήρης Ζωοτροφή Απογαλακτισμού 
            
(Μορφή: Πέλλετ)